High Quality products for crop nutrition and crop protection

تحقیق، توسعه و نوآوری (I+D+I)

از زمان تأسیس Futureco Bioscience در سال ۱۹۹۳ تا کنون، بخش I+D+i به تحقیق و توسعه محصولات محرک زیستی یا آفتکش بیولوژیک مبتنی بر عصارههای طبیعی و عوامل میکروبی مشغول بوده است.

بخش I+D توانایی شگرفی در «نظارت» برای انتخاب میکروارگانیزمهای محرک زیستی گیاهان با کارکرد بیولوژیک یا میکروارگانیزمهای آفتکش بیولوژیک (ACBها) با هدف کنترل قارچها (قارچکشهای بیولوژیک) و باکتریها (باکتریکشهای بیولوژیک)، حشرات (آفتکشهای بیولوژیک) یا کرمهای بیماریزا (کرمکشهای بیولوژیک) در شرایط آزمایشگاهی، برونجانداری و درونجانداری میباشد.

در حال حاضر، برای انتخاب موثرترین و خلاقانهترین ترکیبات فعال و ACBها، سالانه بیش از ۱۵۰۰ آزمایش زیستی در آزمایشگاه و ۲۰۰ آزمایش زیستی برونجانداری انجام میشود. به همین ترتیب، سالانه حدود ۳۰۰ آزمایش زیستی درونجانداری (در بافت گیاه) در شرایط اقلیمی یا گلخانهای انجام میشود که طی آنها مواد فعال انتخابی و فرمولاسیون آنها ارزیابی و تأیید میشوند. این توانایی Futureco Bioscience را به یکی از فعالترین شرکتهای جهان در حوزه ساخت محرکهای زیستی و آفتکشهای بیولوژیک تبدیل کرده است.

امروز در نتیجه سرمایهگذاری در بخش I+D+i، میزان ۴۵% از کارکنان شرکت متشکل از پرسنل تحقیقات است.

رئوس اصلی تحقیق این بخش عبارتند از:

کنترل بیوک

آفتکشهای بیولوژیک مبتنی بر عوامل میکروبی کنترل بیولوژیک یا مواد طبیعی (عصارههای گیاهی، پپتیدهای ضدمیکروب، متابولیتهای میکروبی و غیره) برای کنترل آفات و بیماری گیاهان.

محرک های زیستی

مبتنی بر عوامل میکروبی کنترل بیولوژیک یا مواد طبیعی (عصارههای گیاهی، اسیدهای آمینه، جلبک، متابولیتهای میکروبی و غیره) که با کمک میکروارگانیزمها و مواد طبیعی، متابولیسم گیاهان و واکنش آنها به شرایط استرس را بهبود میبخشند.

در ویدئوی زیر آنچه در Futureco Bioscience در جریان است و نیز نحوه کار بخش I+D+I را مشاهده میفرمایید.

پروژههای I+D+I

بین سالهای ۱۹۹۹ (تاریخ راهاندازی بخش I+D+i) تا ۲۰۱۸، پروژههای اصلی انجامشده یا در حال انجام عبارتند از:

همکاران R&D&I

گواهینامه ها
Global Compact
Iso9001:2015
خبرنامه

Futureco Bioscience
Av. del Cadí, 19-23 P.l.
Sant Pere Molanta 08799
Olèrdola, Barcelona España (ES)

Futureco Bioscience S.A. © 2019 همه حقوق محفوظ است