High Quality products for crop nutrition and crop protection

 • NOFLY

  NOFLY

  آفتکش بیولوژیک برای کنترل مگس سفید و سایر حشرات.

  NOFLY یک آفتکش بیولوژیک با فرمولاسیونی بر اساس هاگهای قارچ بیمارگر حشرات به نام ایساریا فوموسوروسی (Isaria fumosorosea) با نژاد FE۹۹۰۱ است که عملکرد بینظیری در مهار مگس سفید در تمام طول چرخه زندگیاش، به خصوص در مراحل تخم و لارو، دارد. این محصول شته، تریپس و سایر آفات را نیز کنترل میکند. محصولی بیخطر برای حشرات مفید. ابزاری ایدهآل برای استفاده در طرحهای مدیریت یکپارچه آفات (IPM) • Treeset

  Treeset

  محرک زیستی برای افزایش تبدیل گل به میوه

  TREESET® یک ماده محرک زیستی است که به طور ویژه برای بهبود گلدهی و تبدیل گل به میوه در درختان مثمر استفاده میشود. ترکیبات این ماده که بر اساس بور، روی و اسیدهای آمینه است منجر به افزایش قابل توجه روند گرده افشانی و تشکیل بذر میشود، از ریختن جوانه و گلها جلوگیری میکند و باعث بهبود چشمگیر تبدیل گل به میوه، افزایش کیفیت میوه و بازده محصول میشود. TREESET® بهترین منبع برای عناصر پایه جهت جلوگیری و کاهش تاثیر شرایط بحرانی است، شرایطی مانند دورههای خشکسالی که باعث کاهش فعالیت ریشه میشود، یا بارش شدید باران که موجب شسته شدن و کاهش عناصر بور و روی در اطراف ریشه میشود. • superfutop

  Superfutop

  تحریککننده رشد کلی محصول.

  SUPERFUTOP یک محرک زیستی بر پایه عصاره جلبک قهوهای آسکوفیلوم حاوی آهن، پتاسیم و میکرولیتهاست. SUPERFUTOP سرشار از هورمونهای گیاهی طبیعی، بتائین، منیتول، اسیدهای ارگانیک، پلیساکاریدها و اسیدهای آمینه است. این مولکولهای زیستی باعث افزایش رشد محصولات و در عین حال محافظت از آنها در برابر شرایط سخت میشوند. به علاوه، SUPERFUTOP منبع درشتمغذیها (نیتروژن، فسفر، پتاسیم) و ریزمغذیها (منگنز، مس، آهن، روی، بورون و مولیبدن) میباشد که به جوانهزنی بذر، رشد ریشه، رسیدن میوه و مقاومت دربرابر بیماریهای قارچی و باکتریایی کمک میکند. • bioradicante

  Bioradicante

  محرک ریشه که برداشت بهینه را تضمین میکند.

  BIORADICANTE با تحریک رشد گیاه و تنظیم ساختار ریشه، برای برداشت بهینه محصولات کشاورزی ضروری است. این محصول که سرشار از اسیدهای آمینه نوع L است، به طور خاص سنتز اکسین درونی، سنتز پروتئین و نیز فعالیت فتوسنتز را افزایش میدهد. BIORADICANTE ریشه گیاهان را به خوبی پرورش و ریشههای اصلی و فرعی را رشد میدهد و بدین ترتیب جذب آب و مواد مغذی خاک را بالا میبرد. • botamisol

  Botamisol

  اسیدهای آمینه جهت جذب از طریق برگ و تزریق به آب آبیاری.

  BOTAMISOL® ترکیب قدرتمند آمینوگرامهای کاملی است که توسط هیدرولیز آنزیمی مواد ۱۰۰% گیاهی تولید میشود. این محصول حاوی غلظت بالای اسیدهای آمینه آزاد نوع L است که کاملاً قابل جذباند و به لحاظ فیزیولوژیک برای کشت مفید هستند. استفاده از BOTAMISOL® برای غلبه بر شرایط استرس و نیز احیای محصولات در شرایطی نظیر زمستان یا نور کم مناسب است. تأثیر تقویتکننده این محصول حین رشد گیاه و در مراحل بعدی جذب مواد مغذی مانند گلدهی و میوهدهی چشمگیر است. • ecormon

  Ecormon

  محرک زیستی با اسیدهای آمینه و مولیبدن برای درشت و بسته شدن میوهها.

  ECORMON یک محرک زیستی مخصوص برای بسته و درشت کردن میوههاست. این محصول حاوی اسیدهای آمینه خاص نوع L بوده و غلظت بالای مولیبدن دارد که موجب بهبود گلدهی، رشد برگ و گرده، جوانهزنی و افزایش کیفیت آن میشود. ECORMON با افزایش باروری و کاهش ریختن میوههای کال، برداشتی بهینه و پربازده را ممکن میسازد. به علاوه، ECORMON برای درشت کردن میوهها و بهبود کیفیت برداشت مفید است. • citogrower

  Citogrower

  محرک زیستی مخصوص برای افزایش قطر و یکنواختی میوهها.

  CITOGROWER یک محرک زیستی است که مشخصاً جهت افزایش اندازه میوه طراحی شده است. تراکم بالای آن در مولکولهای دارای فعالیت سیتوژنتیکی باعث تحریک تقسیم سلولی در مراحل اولیه رشد میوه شده و کیفیت و همگن بودن میوه را بهبود میبخشد. CITOGROWER همچنین به لطف اثربخشی بر غالبیت رأسی گیاهان، گلدهی آنها را تقویت و تعداد گلها را در گیاهان زینتی و نیز در میوههایی مانند کدو افزایش میدهد. • frutaliv

  Frutaliv

  محرک سلامت، درشت شدن و حفظ رنگ میوه گیاهان باغی و میوهای.

  FRUTALIV یک محرک زیستی است که مشخصاً برای مراحل رشد میوه، سالم ماندن، درشت شدن و باکیفیت ماندن آن طراحی شده است. یکی از مزایای استفاده از FRUTALIV کمک به تمرکز قند در میوههاست که در نتیجه افزایش اثر فروکش آنها حاصل میشود. به علاوه، FRUTALIV رنگگیری و استحکام میوهها را بهبود میبخشد و بنابراین موجب کیفیت بالاتر آنها میشود. • futop

  Futop

  محرک زیستی مبتنی بر عصاره جلبکها و میکرولیتها.

  FUTOP یک محرک زیستی بر پایه عصاره جلبک قهوهای آسکوفیلوم و میکرولیتهاست که عملکرد جلبک را تکمیل میکند. FUTOP سرشار از هورمونهای گیاهی طبیعی، بتائین، منیتول، اسیدهای ارگانیک، پلیساکاریدها و اسیدهای آمینه است. این مولکولهای زیستی باعث افزایش رشد محصولات و در عین حال محافظت از آنها در برابر شرایط سخت میشوند. به علاوه، FUTOP منبع غنی ریزمغذیها (شامل منگنز، مس، آهن، روی، منیزیم) میباشد. FUTOP به رشد محصولات به خصوص در مراحل نیاز و در صورت شرایط استرس کمک میکند. • vitalem forte

  Vitalem forte

  اسیدهای آمینه هیدرولیز آنزیمی کامل.

  VITALEM FORTE محرک زیستی مایع مبتنی بر اسیدهای آمینه نوع L با منبع گیاهی و حاصل از هیدرولیز آنزیمی است. این فرآیند تأمین اسیدهای آمینه را ۱۰۰% تضمین میکند و بدین ترتیب اثربخشی محصولات کشاورزی را بهبود میبخشد. به علاوه، منبع گیاهی این محصول موجب تضمین تعادل میان اسیدهای آمینه مورد نیاز گیاه میشود. VITALEM FORTE فرآیند انرژی گیاه، قدرتمندی و وضعیت فیزیولوژیکی کلی آن را ارتقاء میدهد. • bestcure

  Bestcure

  قارچکش و باکتریکش ارگانیک با عملکرد ضدمیکروب و فعالکنندههای دفاع طبیعی گیاهان در مقابل قارچها و باکتریها.

  BESTCURE عصاره طبیعی مبتنی بر مرکبات با عملکرد ضدمیکروب مستقیم و غیرمستقیم میباشد. حاوی اسیدهای ارگانیک، فعالکنندههای دفاع طبیعی گیاهان و نیز اسیدهای آمینه نوع L با قابلیت جذب آسان که موجب تقویت محصولات کشاورزی میشود. BESTCURE محصولی با کارایی اثباتشده روی محصولات متعدد است که در بسیاری از کشورها ثبت شده و پرونده آن موجود است. • alfositol

  Alfositol

  فعالکننده دفاع طبیعی گیاهان در مقابل قارچها و باکتریها.

  ALFOSITOL یک فعالکننده دفاع پیشگیرانه و درمانی است. با تحریک سنتز فیتوالکسین و دفاع طبیعی گیاهان، موجب کاهش آسیب ناشی از عوامل بیماریزا میشود. بسته به دوز مصرفی، اثر آن متوقفکننده میکروب یا میکروبکش است. ترکیب این دو واکنش مهم است، زیرا آسیبهای ناشی از باکتری و عفونتِ هاگ قارچهای بیماریزا را کاهش میدهد و/یا برطرف میکند. فرمولاسیون این محصول موجب تسهیل جذب از طریق برگها و انتقال موثر به سمت ساقه، میوه و ریشه میشود. • fosfimax Ca

  Fosfimax Ca

  فعالکننده دفاع طبیعی گیاهان در مقابل قارچها و باکتریها با مکمل کلسیم.

  FOSFIMAX Ca دفاع طبیعی گیاهان و در عین حال، جلوگیری و اصلاح فیزیوپاتهای مرتبط با کمبود کلسیم مانند مردگی بافت انتهایی گیاه، افتادن میوه در مورد مرکبات، لکه تلخی و نظایر آن را تحریک میکند. فسفر موجود در محصولFOSFIMAX Ca میزان مقاومت گیاه در برابر بیماریهای نهانزاد را افزایش میدهد، رشد را تحریک میکند و با افزایش تولید فیتوالکسین که عملکرد عوامل بیماریزا را محدود میکند، روی سیستم هورمونی عمل میکند. • fosfimax 40-20

  Fosfimax 40-20

  فعالکننده دفاع طبیعی گیاهان در مقابل قارچها و باکتریها.

  کیفیت بالای تولید FOSFIMAX 40-20 موجب جذب سریع و انتقال آن به شاخههای جوان بالا و پایین گیاه میشود و اثر توزیعی طولانیای (فعالسازی دفاع طبیعی گیاه) را ایجاد میکند. این محصول به عنوان یک محصول پیشگیرانه، دفاع طبیعی گیاه را تحریک کرده، سنتز فیتوالکسین را افزایش میدهد و در جلوگیری از عفونتهای قارچی (قارچ عامل بيماری سفيدک کرکی (Peronospora)، قارچ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻮﺳﻴﺪگی ﺭﻳﺸﻪ ﻭ ﻃﻮﻗﻪ (Phytophthora)، قارچ عامل مرگ گیاهچه (Pythium)، قارچ عامل سفیدک سطحی (Plasmopara) و غیره) موثر است. • fosfimax 30-20

  Fosfimax 30-20

  فعالکننده دفاع طبیعی گیاهان در مقابل قارچها و باکتریها.

  FOSFIMAX 30 – 20 محلول فسفر و پتاسیم است. این محلول در جهت بالا و پایین جریان مییابد و عمدتاً در نواحی آسیبدیده گیاه انباشته میشود و آن را بازیابی و تقویت میکند. غلظت بالای فسفر درFOSFIMAX 30-20 آن را به محصولی ایدهآل برای استفاده در تمام مراحل کشت تبدیل کرده است؛ همچنین به دلیل غلظت بالای پتاسیم، استفاده از آن به خصوص در دوره میوهدهی مفید است. • fosfimax Cu

  Fosfimax Cu

  فعالکننده دفاع طبیعی گیاهان در مقابل قارچها و باکتریها با مکمل مس.

  FOSFIMAX Cu منبع غنی فسفر و پتاسیم است و به طور اخص هنگام حداکثر نیاز به درشتمغذیها توصیه میشود. به علاوه، FOSFIMAX Cu حاوی مس جهت بهینهسازی مصرف نیتروژن، سنتز پروتئین و اصلاح کمبود مس و نیز فعالسازی دفاع طبیعی گیاهان میباشد. استفاده از FOSFIMAX Cu باعث میشود فنلها و فیتوالکسینها که محرک دفاع طبیعی هستند در سطح مناسب بمانند. • fosfimax Mg

  Fosfimax Mg

  فعالکننده دفاع طبیعی گیاهان در مقابل قارچها و باکتریها با مکمل منیزیم.

  FOSFIMAX Mg محرک دفاع طبیعی گیاهان است که کمبود منیزیم را پیشگیری و رفع میکند. این محصول موجب بهبود فتوسنتز، رشد ریشه، تقویت فرآیندهای گلدهی، به میوه نشستن و رسیدن میوه میشود. FOSFIMAX Mg با مقادیر زیاد فسفر که محرک دفاع طبیعی گیاه است، به گیاه کمک میکند. به علاوه، این محصول در برابر برخی قارچها مقاومت ایجاد میکند و ساقه و ریشه را در برابر هجوم عوامل بیماریزا تقویت میکند. • fosfimax Zn

  Fosfimax Zn

  فعالکننده دفاع طبیعی گیاهان در مقابل قارچها و باکتریها با مکمل روی.

  FOSFIMAX Zinc محرک دفاع طبیعی گیاه است و اثرات کمبود روی را پیشگیری و رفع میکند. FOSFIMAX Zn مبتنی بر روی و فسفر است و فعالیت آنزیمی متابولیسم گیاه، سنتز اکسینها و رشد مناسب گیاه را افزایش میدهد. FOSFIMAX Zn موجب بهبود سنتز فیتوالکسینها میشود؛ فیتوالکسینها ترکیبات ضدمیکروبی هستند که در برابر حمله قارچها و باکتریهای بیماریزا مقاومت میکنند. این محصول با عملکرد سیستمی، به سرعت جذب و به همه قسمتهای گیاه منتقل میشود. • defender B

  Defender B

  جبرانکننده کمبود ماده بور قابل استفاده روی گیاه یا در خاک.

  DEFENDER B بارورکننده برگ گیاه با غلظت زیاد ماده بور است. استفاده از این محصول کمبودهای خاک برای محصولات نیازمند بور را برطرف میکند؛ بور میکرولیتی ضروری برای بهبود سلامت میوه است زیرا کیفیت گردهافشانی را ارتقاء میدهد. این ماده مغذی همچنین سنتز هورمونی برای رشد صحیح گیاه در حساسترین مراحل را تنظیم میکند. DEFENDER B با مداخله در فرآیند تقسیم سلولی، بخشی از دیواره سلول میشود و به همین دلیل در مراحل رشد میوه، از اهمیت بسزایی برخوردار است. • defender Ca

  Defender Ca

  جبرانکننده پیشگیرانه و اصلاحکننده کمبود کلسیم.

  DEFENDER Ca حاوی اسیدهای آمینه و اسیدهای ارگانیکی است که کلسیم میسازند و آن را روانه ارگانهای گیاه میکنند. کلسیم مادهای ضروری برای رشد، از مرحله جوانهزنی گرفته تا رسیدن میوه است و مقاومت و انعطافپذیری بافتهای گیاه را بالا میبرد. DEFENDER Ca از مشکلات مرتبط با کمبود کلسیم مانند مردگی بافت انتهایی، لکه تلخی روی میوه، ترکخوردگی یا شکاف میوه و کال ماندن آن جلوگیری میکند. استفاده از DEFENDER Ca با توجه به اهمیت آن در سنتز پروتئینی، میزان رشد را افزایش میدهد. • defender Calmag

  Defender Calmag

  جبرانکننده پیشگیرانه و اصلاحکننده کمبود کلسیم و منیزیم.

  DEFENDER CALMAG محلول غلیظی از کلسیم و منیزیم است که کمبود این دو ماده معدنی را برطرف میکند. این محصول حاوی اسیدهای آمینه آزاد است که با تسهیل انتقال مواد مغذی، فرآیندهای متابولیک گیاهان را ارتقاء میدهد. DEFENDER CALMAG از اثرات کمبود کلسیم (مانند مردگی بافت انتهایی، ترکخوردگی میوه، کال ماندن میوه) و نیز مشکلات ناشی از کمبود منیزیم (مانند کاهش فعالیت فتوسنتز) جلوگیری میکند. DEFENDER CALMAG رشد گیاه و میزان برداشت محصولات کشاورزی را بهبود میبخشد. • defender Complex

  Defender Complex

  محلول ترکیبی منیزیم و ریزمغذیها جهت استعمال روی برگ.

  DEFENDER COMPLEX یک محصول کامل از میکرولیتهای مایع است. مطالعات اثبات کرده که ترکیب ریزمغذیها تعادل لازم میان مواد مغذی در هر مرحله از رشد گیاه را فراهم میآورد. DEFENDER COMPLEX با افزایش بهینه وضعیت فیزیولوژیکی و تغذیه گیاه، متابولیسم گیاه را فعال میکند و برداشت را به حداکثر میرساند. • defender Cu

  Defender Cu

  جبرانکننده پیشگیرانه و اصلاحکننده کمبود مس.

  DEFENDER Cu با فرمولاسیون اسید لیگنوسولفونیک، ترکیبات بیشتری از مس را تأمین میکند. DEFENDER Cu برای حفظ میزان بهینه فتوسنتز ضروری است. همچنین، مس یک ماده مغذی کلیدی در متابولیسم گیاه است؛ زیرا استفاده گیاه از آمونیوم را تنظیم میکند. وجود اسید لیگنوسولفونیک امکان کارایی بهتر مس موجود در DEFENDER Cu را فراهم آورده و خواص آنتیاکسیدان به این ترکیب میبخشد. • defender Fe

  Defender Fe

  جبرانکننده پیشگیرانه و اصلاحکننده کمبود آهن برای استعمال روی برگ.

  DEFENDER Fe یک جبرانکننده کمبود آهن برای استفاده برگی است. DEFENDER Fe حاوی اسیدهای آمینهای است که جذب کلات آهن را افزایش داده و بهرهوری را بالا میبرد. همچنین این اسیدهای آمینه با فعالسازی مسیرهای مختلف متابولیک گیاه، رشد آن را افزایش میدهند. ترکیب کلات آهن با اسیدهای آمینه به طور چشمگیری فرآیندهای تولید انرژی نظیر فتوسنتز را افزایش داده و سلامت گیاه را ارتقاء میدهد. • Defender Active Zn

  Defender Active Zn

  محرک زیستی محلول و گرانولی روی.

  DEFENDER Active Zn ترکیب منحصراً گرانولی با غلظت بالای روی، آنتیاکسیدان و متابولیتهای دارای فعالیت هورمونی است که حین رشد میکروارگانیزم B۸۱۸ آزاد میشود و رشد گیاه را افزایش میدهد. DEFENDER Active Zn با ارتقاء رشد و قدرت گیاه، افزایش محصول برداشتی، افزایش زیستتودهها و تنظیم سنتز هورمونی و کنترل ژنتیکی عوامل رشد، گلها و میوههای بهتری برای گیاه به ارمغان میآورد. • Defender Active Mg

  Defender Active Mg

  محرک زیستی محلول و گرانولی منیزیم.

  DEFENDER Active Mg یک محرک زیستی مبتنی بر منیزیم است که به صورت محلول گرانولی غلیظ با قابلیت بیشترین حلشوندگی طراحی شده است. این محصول حاوی متابولیتهای آنتیاکسیدان و محرکهای زیستی بر پایه نژاد میکروارگانیزمهای H۴۶۲ و H۵۲۳ است که مواد انحصاری Futureco Bioscience هستند. DEFENDER Active Mg رشد گیاهان را بهبود میبخشد، مقاومت بیشتری در مقابل تنشهای محیطی به آنها میدهد و تولید را افزایش میدهد. این محصول موجب بهبود سلامت میوهها، اثر فروکش و وضعیت کلی تغذیه گیاه میشود. • Defender Active Fe

  Defender Active Fe

  محرک زیستی محلول و گرانولی آهن.

  Defender Active Fe یک محرک زیستی گرانولی مبتنی بر آهن با متابولیتهای نژاد میکروبی B۲۰۱۷ میباشد. این محصول حاوی آنتیاکسیدانهایی است که از فتوسنتز حفاظت کرده و جذب کربن توسط گیاه را بهبود میبخشند. Defender Active Fe نیاز گیاه به آهن را برطرف میکند و متابولیسم، سنتز کربوهیدراتهای ضروری و پروتئینها را تحریک میکند. این محصول با بهبود وضعیت تغذیه کلی گیاه و متابولیسم اثربخش آن، از آن در برابر تنشهای فیزیکی محیط و ممانعت نوری محافظت میکند. • Radisan

  Radisan

  محرک طبیعی مناسب رشد ریشه.

  Radisan® یک محرک طبیعی میکروگرانول بسیار قوی است که از اسیدهای آمینه و میکروعناصر پیشرو و فعال کننده ی راه های سنتز فیتورمورون (اکسین ها، سیتوکنین ها و گیببرلین ها) تشکیل شده و با تخمیر رشته های B25 لیزوباکتر آنزیموژن و رشته های B2575 کورینباکتریوم زرد رنگ، در دسته محصو ت مرغوب زیستی قرار میگیرد. این محصول رشد بهینه ریشه را ممکن میسازد، جذب آب و مواد مغذی را به حداکثر میرساند و منجر به رشد و توسعه محصو ت میشود، و به گیاه برای به دست آوردن وضعیت مطلوب تغذیه ای و انرژی کمک میکند. • defender Mg

  Defender Mg

  جبرانکننده پیشگیرانه و اصلاحکننده کمبود منیزیم.

  DEFENDER Mg حاوی مخلوطی از قندهای اسیدی حاصل از تخمیر طبیعی عصاره گندم است که جذب و متابولیسم منیزیم (Mg) را افزایش میدهد. منیزیم یک میکرولیت ضروری در شکلگیری کلروفیل و بنابراین برای گیاه عنصری حیاتی است. این مربوط به متابولیسم فسفر (P) میشود زیرا در جذب و انتقال آن مداخله میکند. • defender Mn

  Defender Mn

  جبرانکننده پیشگیرانه و اصلاحکننده کمبود منگنز.

  DEFENDER Mn محصولی برای اصلاح و جلوگیری از کمبود منگنز (Mn) است. ترکیب این ماده مغذی با اسیدهای آمینه موجب جذب حداکثری و انتقال آن به گیاه میشود. DEFENDER Mn آنزیمهای مختلف مربوط به مسیرهای متابولیک ضروری همچون فتوسنتز و متابولیسم پروتئین و کربوهیدرات را فعال میسازد. به علاوه، منگنز موجب سمزدایی رادیکالهای آزاد، کاهش اکسیداسیون و افزایش سلامت گیاه میگردد. • defender MZ

  Defender MZ

  جبرانکننده پیشگیرانه و اصلاحکننده کمبود منگنز و روی.

  DEFENDER MZ محلول غلیظی از منگنز (Mn) و روی (Zn) میباشد. استفاده از DEFENDER MZ باعث رفع کمبودهای معمول هر دو ماده مغذی میشود؛ این دو ماده در کنار یکدیگر عملکردهای فیزیولوژیکی مختلفی دارند که عبارتند از فتوسنتز، سنتز پروتئین، فعالسازی آنزیمهای فعال در سنتز هورمونی و فرآیندهای رشد سلول. تعادل میان منگنز و روی در محصول DEFENDER MZ امکان جذب حداکثری و انتقال هر دو ماده را فراهم میسازد. • defender P

  Defender P

  جبرانکننده پیشگیرانه و اصلاحکننده کمبود فسفر.

  DEFENDER P یک بارورکننده غنی از فسفر (P) به همراه پتاسیم (K) و میکرولیتهاست. استفاده از DEFENDER P موجب ادغام سریع فسفر و در نتیجه افزایش برداشت و کیفیت بهتر میوهها میشود. استعمال برگی فسفر بلافاصله موجب افزایش بسیاری از فرآیندهای حیاتی گیاه میشود؛ به خصوص، فرآیندهای مربوط به متابولیسم اولیه و انرژی. • defender K

  Defender K

  جبرانکننده پیشگیرانه و اصلاحکننده کمبود پتاسیم.

  DEFENDER K محلول مبتنی بر پتاسیم با ترکیب اسیدهای ارگانیک است که جذب و انتقال مواد به گیاه را افزایش میدهد. پتاسیم یکی از سه میکرولیت ضروری برای رشد گیاهان است و نقش مهمی در عملکردهای اولیه گیاهان دارد؛ عملکردهایی نظیر سنتز کربوهیدرات، فتوسنتز، تعرق و نیز مقاومت در برابر بیماریها و یخزدگی. DEFENDER K در مواقعی که جنس خاک یا اشباع آن، نیاز به جذب سریع پتاسیم را اقتضا میکند بسیار مفید است. • Cromaliv

  Cromaliv

  بیوس مغذی رنگ میوه ها

  کرومالیوم یک فعال کننده بیوس مغذی رنگ آمیزی میوه ها مانند انگور، گیلاس، زغال اخته، میوه های قرمز و آلو است، که ترکیب آن باعث پیشرفت مسیرهای متابولیک می شود که به طور خاص سنتز رنگدانه های رنگی را فعال می کند. علاوه بر این، کرومالیوم شرایط ارگولپتیک این میوه را بهبود می بخشد، در نتیجه یک محصول با کیفیت بالاتر و جذاب تر برای فروش و مصرف است. • defender Zn

  Defender Zn

  جبرانکننده پیشگیرانه و اصلاحکننده کمبود روی.

  DEFENDER Zn برطرفکننده کمبود روی با ترکیبات قندهای اسیدی است که نه تنها جذب روی را بهبود میبخشد بلکه وقتی در گیاه آزاد میشود، به آن انرژی میدهد. روی برای سنتز پروتئین و کربوهیدرات و همچنین در متابولیسم تریپتوفان عنصری ضروری است؛ تریپتوفان پیشماده سنتز اکسینهاست. • defender Si

  Defender Si

  بارورکننده برگی مبتنی بر سیلیکون و اسیدهای آمینه.

  DEFENDER Si یک بارورکننده برگی مایع مبتنی بر سیلیکون به همراه اسیدهای آمینه است که جذب و انتقال مواد مغذی را افزایش میدهند. سیلیکون میکرولیتی است که برداشت غلات به خصوص برنج را افزایش میدهد، مقاومت گیاه نسبت به قارچ و باکتری را بالا میبرد، مقاومت شیمیایی و محیطی را تقویت میکند و با تأثیرگذاری بر کیفیت برگها، متابولیسم انرژی بهتری را فراهم میکند. • Macromix Gold

  Macromix Gold

   

  ماکرومیکس گلد کود مایع NPK با فرمول 8-6-9 به همراه ریزمغذی می باشد.عناصر ریز مغذی موجود در آن به صورت کلات EDTA است که حرکت آنها را داخل گیاه تسهیل می کند. ماکرومیکس گلد 8-6-9 زمانی که گیاه دچار کمبود عناصر ریز مغذی است باعث رفع سریع کمبود عناصر ریزمغذی و در نهایت تقویت گیاه می شود . ماکرومیکس گلد 8-6-9 برای درختان میوه، صیفی جات ، محصولات زراعی، گیاهان زینتی و سایر محصولات دیگر استفاده می شود. • ecoquel FMZ

  Ecoquel FMZ

  جبرانکننده پیشگیرانه و اصلاحکننده کمبود آهن، منگنز و روی.

  ECOQUEL FMZ مخلوط متعادلی از آهن (Fe)، منگنز (Mn) و روی (Zn) به همراه اسیدهای آمینه نوع L برای جلوگیری و رفع کمبود مواد معدنی ضروری گیاه و افزایش باروری آن است. این محصول به خصوص برای خاکهای آهکی توصیه میشود. ECOQUEL FMZ فرآیندهای معمول متابولیک که این سه ماده در آن نقش دارند را ارتقاء میبخشد. • ecoquel Micromix

  Ecoquel Micromix

  ترکیب گرانولی ۱۰۰% کلاتشده با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA).

  ECOQUEL MICROMIX یک جبرانکننده کمبود ریزمغذیها است. این محصول حاوی ترکیب متعادلی از میکرولیتهای کلاتشده با EDTA برای به حداکثر رساندن اثربخشی آنهاست. ECOQUEL MICROMIX یک فرمولاسیون گرانولی و مناسب برای استفاده در خاکهای کشاورزی با بیشترین قابلیت انحلال است. میتوان در هر مرحلهای از رشد گیاه برای افزایش محصولات و کمبود مواد مغذی مذکور از آن استفاده کرد. • bioterra

  Bioterra

  اصلاحکننده ارگانیک-معدنی مایع.

  BIOTERRA یک محصول بهبوددهنده ساختار خاک شامل ۲۰% مولکولهای ارگانیک با منبع طبیعی است و عناصر مفید برای رشد گیاه را داراست. استفاده منظم از این محصول موجب بهبود ساختار خاک و ایجاد وضعیت زیستی مناسب میشود و محصولات سالمتر و پربارتر با نیاز کمتر به بارورسازی تولید میکند. • ecosalt

  Ecosalt

  نرمکننده خاکهای شور و سدیم.

  ECOSALT نرمکننده خاک با فرمولاسیون مخصوص کاهش شوری و افزایش لختهسازی برای منفذهای بیشتر و نفوذ بهتر آب میباشد. این محصول با تثبیت PH خاک و کاهش چشمگیر سدیم موجود در آن، از فشار نمکی جلوگیری کرده و منجر به افزایش رشد گیاه میشود. ECOSALT به لطف افزایش منفذهای خاک و امکان جذب بهتر آب و مواد مغذی، موجب رشد بهتر ریشه گیاه میشود. • master

  Master

  بارورکننده مبتنی بر آهن کلاتشده با EDDHA.

  MASTER یک جبرانکننده مبتنی بر آهن کلاتشده با EDDHA میباشد. از این محصول میتوان برای جلوگیری و اصلاح کمبود کلروز آهن یا به عنوان مکمل آهن برای حفظ تعادل این ماده مغذی در گیاه استفاده کرد. • golden Fer

  Golden Fer

  بارورکننده مبتنی بر آهن کلاتشده با EDDHA و غلظت تضمینی ارتو-ارتو.

  GOLDEN FER یک جبرانکننده کمبود آهن گرانولی است که ۱۰۰% با EDDHA کلات شده است. این محصول به طور تضمینی دارای حداقل ۴/۸% ایزومر ارتو است که از واکنش آهن با سایر مولفههای خاک جلوگیری کرده و مقدار آن را حفظ میکند. به علاوه، EDDHA آهن موجود در خاک را تجمیع و ساختار آن را بهبود میبخشد. GOLDEN FER برای تثبیت منابع آهن در خاکهای آهکی یا قلیایی مفید است. • vigoral Mol

  Vigoral Mol

  نرمکننده خاک با مواد ارگانیک.

  VIGORAL MOL نرمکننده طبیعی و ارگانیک حاصل از چغندر قند و تخمیر آن است. استفاده از این محصول موجب بهبود مشخصههای فیزیکی-شیمیایی خاک از طریق تبادل کاتیون و آزادسازی فسفر، پتاسیم و ریزمغذیها میشود. VIGORAL MOL رشد میکروارگانیزمهای مفید خاک را بهبود میبخشد که این باعث رشد بهتر سیستم ریشه میشود. • indicate

  Indicate

  تنظیمکننده PH و سختی آب با عملکرد نفوذی.

  INDICATE تنظیمکننده PH و سختی آب است که تأثیر و کارایی آفتکشها و بارورکنندهها را بهبود میبخشد. این محصول با تنظیم PH آب، خنثیسازی نمک اضافه یا سختی آب محصولات مصرفی دیگر و تسهیل توزیع و نفوذ سایر محصولات، تأثیر آنها را به حداکثر میرساند. • Fito Maat

  Fito Maat

  محرک زیستی برای جلوگیری از تنش عوامل فیزیکی محیط و بهبود وضعیت گیاه.

  FITOMAAT یک فرمولاسیون ۱۰۰% طبیعی و گیاهی با خواص بالای ضداسترس است. کارکرد پیشگیرانه این محصول در به حداقل رساندن اثرات تنش فیزیکی محیط و در نتیجه حفظ رشد عادی گیاهان در شرایط سخت موثر است. غلظت بالای مولکولهای محافظتی اسمز در این محصول تضمینکننده آن است که میزان فتوسنتز و سنتز پروتئین حفظ میشود. FITOMAAT برای همه عوامل تنشزای محیطی مناسب است؛ اعم از گرما، سرما، خشکسالی و شوری. این محصول همچنین با جلوگیری از ترک خوردن میوه، ارزش آن را حفظ میکند. • Biolasting

  Biolasting

  قارچکش و باکتریکش ارگانیک برای دوره بعد از برداشت حاوی مواد فعالکننده دفاع طبیعی گیاهان و با اثر آنتیاکسیدان.

  BIOLASTING® محصولی با پایه طبیعی است که به عنوان قارچکش و باکتریکش ارگانیک عمل میکند. استفاده BIOLASTING® در دوره بعد از برداشت محصول موجب ایجاد واکنش ضدمیکروب در مقابل طیف گستردهای از عوامل بیمارکننده میوهها میشود. افزون بر این، BIOLASTING® سرشار از اسیدهای ارگانیک (اسید آسکوربیک و بیوفلاونوئید) میباشد که هر دو دارای خواص آنتیاکسیدان بوده و با اثربخشی مضاعف به حفظ بوی طبیعی میوهها و سبزیجات هنگام نگهداری کمک میکند. • Botamisol 80 Pro

  Botamisol 80 Pro

  محرک زیستی گرانولی اسیدهای آمینه با غلظت بالا حاصل هیدرولیز آنزیمی.

  BOTAMISOL 80PRO یک اسید آمینه ۱۰۰% گیاهی، میکروگرانولی و با غلظت بالاست. حاوی میزان زیادی از پرولین نوع L که به آن خواص ضداسترس میبخشد. استفاده از این محصول موجب بهبود وضعیت فیزیولوژیکی گیاهان هم در شرایط پس از استرس شیمیایی و هم در تنش عوامل فیزیکی محیط شده و رشد را به حداکثر میرساند. فرمولاسیون BOTAMISOL 80PRO به طوری است که امکان انحلالپذیری کامل و در عین حال کارایی حداکثری را فراهم میآورد. استفاده از BOTAMISOL 80PRO موجب فعال شدن مسیرهای درونزاد سنتز هورمونی و در نتیجه، بهبود رشد گیاهان میشود.گواهینامه ها
Global Compact
Iso9001:2015
خبرنامه

Futureco Bioscience
Av. del Cadí, 19-23 P.l.
Sant Pere Molanta 08799
Olèrdola, Barcelona España (ES)

Futureco Bioscience S.A. © 2019 همه حقوق محفوظ است