High Quality products for crop nutrition and crop protection

فراتر از کشاورزی آلی(ارگانیک)، سند گرایش بازار متاثر از نیاز جهانی

کیفیت، نو آوری، بهرهوری، صرفهجویی و تعهد اجتماعی و زیست محیطی

12دلائل تغییر

کنار گذاشتن آفتکشها و کودهای شیمیائی فعلی و استفاده از عوامل بیولوژیک کنترل آفات و بیماری ها، فعال کننده های رشدی گیاهان و همچنین سایر محصولات Futureco Bioscience برای تغذیه و محفاظت محصولات مزیتهای کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدتی برای کشاورزان، جامعه و محیط زیست خواهن داشت.

نهادها و ادارات محلی و بین المللی مانند FAO و WHOO و همچنین کشورهای مانند کشورهای اتحادیه اروپا در حال بررسی برای تدوین قانون ترویج و استفاده از نهاده های سالم (ارگانیک) و تغییر شیوه های تولید محصولات کشاورزی جهت ارتقای سطح کیفیت محصول و دسترسی بیشتر به مواد غذائی هستند.

گواهینامه ها
Global Compact
Iso9001:2015
خبرنامه

Futureco Bioscience
Av. del Cadí, 19-23 P.l.
Sant Pere Molanta 08799
Olèrdola, Barcelona España (ES)

Futureco Bioscience S.A. © 2019 همه حقوق محفوظ است